Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Socialinis pedagogas

Soc. pedagogė Kristina Sipavičienė, kab. 106, e-paštas: kristina.sipaviciene@klaipedoslicejus.lt, Kretingos  g. 44.

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas yra vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Kaip reglamentuojama socialinio pedagogo pareiginėje instrukcijoje (2001), socialinis pedagogas, siekdamas įveikti mokiniams kylančius sunkumus, kartu dirba su mokyklos administracijos darbuotojais, pedagogais, klasių auklėtojais, psichologais, logopedais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokyklos ir vietine bendruomene.

Svarbiausi mokykloje dirbančio socialinio pedagogo uždaviniai:

 1. nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu;
 2. rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje;
 3. sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene;
 4. rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška;
 5. ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus;
 6. ugdyti mokinių pozityvius lytiškumo, elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.

Svarbiausios socialinio pedagogo veiklos sritys:

 • būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • nedubliuoti klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildyti;
 • padėti klasės vadovui individualiai dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų;
 • rinkti informaciją iš klasės vadovų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoti kolegas, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • kartu su mokyklos bendruomene rengti įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaiko adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai;
 • padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais, dirbant su pedagogais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 


 

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105