Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Inžinerija

Inžinerinio ugdymo programa

      Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai. Programa apibrėžia inžinerinio ugdymo turinį ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių inžinerinę kompetenciją, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su inžinerinėmis profesijomis ir inžinerine kūryba. 
    Inžinerinio ugdymo programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas bręsti kaip kūrybingai asmenybei, perimančiai teorinius realybės transformavimo pagrindus, gebančiai įgyti inžinerinę kompetenciją, taikančiai inžinerinę kūrybą postmodernaus pasaulio procesų pažinimui, kūrimui ir valdymui. 
    Programos tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai:

  • ugdyti inžinerinę kompetenciją, kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimus ir įgūdžius, įgyti techninių ir technologinių procesų valdymo pagrindus;
  • tyrinėjant ir analizuojant aplinką, pažinti gamtą ir kultūrą, suvokti pasaulio ekosistemiškumą ir vientisumą, ugdyti(s) mokslinę pasaulėvoką, suvokti visuomenės saviorganizacijos principus;
  • kurti modernią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką, leidžiančią ugdymo proceso dalyviams vykdyti inžinerines praktines veiklas, atlikti tyrimus laboratorijose, kaupti inžinerinio ugdymo patirtimi paremtas metodines ir mokomąsias priemones;
  • suteikti galimybę tarpdalykinei integracijai, padedant atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą;
  • siekti individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, ugdymo procesą vykdyti lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis;
  • ugdyti asmeninės vadybos, lyderystės, mokymosi visą gyvenimą, karjeros planavimo ir įgyvendinimo įgūdžius, verslumo pagrindus, inžinerinio verslo, ekonominio veiklos pagrįstumo, veikimo realaus gyvenimo situacijose gebėjimus.


Inžinerinis ugdymas Klaipėdos licėjuje

    Klaipėdos licėjus 2015 – 2016 m.m. pradėjo vykdyti inžinerijos techologijų ugdymo programą, kurioje daug dėmesio skiriama gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM) ugdymui mokykloje.

    Gamtos mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra labai teoretinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

    Klaipėdos licėjuje inžinerijos programa paremta mokymusi per praktiką bei gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų integracija.

    Moksleiviams suteikiama galimybė patiems išbandyti, pamatyti, kaip formulės, žinios atgyja medžiagose, parodant įvairiose pamokose išmoktų žinių sąsajas, pateikiant informaciją įvairiais ir mokiniams suprantamais būdais. Toks ugdymas  gali paskatinti mokinius mokytis ir ugdyti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje būtinus gebėjimus. 

   Klaipėdos licėjuje 6–8, I-II gimnazijos klasių mokiniams technologijos pamokos vyksta elektronikos, inžinerijos, robotikos pamokos.

 

STEAM mokyklų tinklo dalyvių susitikimas — dalijimasis gerąja praktika

       Š. m. gruodžio 2 d. Klaipėdos licėjaus komanda - informacinių technologijų mokytojas ekspertas Andrius Gumuliauskas, fizikos mokytojas metodininkas Marius Žadvydas, geografijos mokytoja metodininkė Jurgita Jonaitienė ir I g. kl..mokinys Jokūbas Dargis - kartu su partneriais (Alytaus Jotvingių gimnazija, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, Kauno šv. Pranciškaus gimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, KTU inžinerijos licėjus, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla) dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse „STEAM ugdymo gerosios praktikos“.

        Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti STEAM mokyklų tinklo dalyvius su tarptautiniame projekte MARCH išbandytomis gerosiomis praktikomis ir papasakoti apie SCIENTIX projekto siūlomus išteklius.  Mokytojai ir mokiniai aptarė praktikos pavyzdžius, diskutavo apie jų pritaikymo ir išbandymo galimybes STEAM ugdymo procese.

       Renginio dalyviai pristatė jų mokyklose naudojamus ugdymo metodus, jų veiksmingumą, mokyklų ateities planus. Daug dėmesio buvo skirta tiems metodams, kurie taikomi  grupinėje  veikloje, apsikeičiant vaidmenimis (mokinys – mokytojas, mokinys – konsultantas, mokinys – tyrinėtojas, mokytojas – ekspertas, mokytojas – padėjėjas, mokytojas – mokinys). Diskusijoje išaiškėjo, jog mokiniams labiausiai patinka mokymosi veiklos, kurios organizuojamos netradicinėse aplinkose.

     Socialiniai partneriai pristatė bendradarbiavimo galimybes, demonstravo išmaniąsias technologijas, ugdančias mokinių kūrybiškumą ir įtraukiančias į STEAM gilesnes veiklas.

 

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105