Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Lietuvos emigrantų vaikų mokymas

Pasiūlymas lietuvių šeimoms, gyenančioms užsienyje

Mokslus pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programą vaikai gali tęsti ir gyvendami užsienyje.

Mokyklinio amžiaus vaikų,
gyvenančių ne Lietuvoje,
mokymo organizavimas pagal
valstybinę Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programą
nuotoliniu būdu

      Organizuojame nuotolinį mokymą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programą 1 - 10 klasių mokiniams, nuolat arba laikinai gyvenantiems užsienyje. Mokiniai turės galimybę gauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos tam tikros klasės baigimo pažymėjimą bei būti keliami į aukštesnę klasę.
 
     Kas gali pretenduoti į distancinį mokymąsi pagal valstybinę Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programą?
      Vaikai nuo 6 iki 16 metų, mokantys lietuvių kalbą ir galintys įsisavinti mokymo programą lietuvių kalba. Tokiu mokymu gali pasinaudoti vaikai, anksčiau gyvenę Lietuvoje ir mokęsi lietuvių bendrojo lavinimo mokyklose, bei vaikai, kurie dar nelankė mokyklos, o ateityje su tėvais žada grįžti gyventi į Lietuvą ir tęsti mokslus Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Taip pat šiuo mokymu gali pasinaudoti užsienio lietuvių šeimos, kurios nors ir nesieja tolimesnių planų su gyvenimu Lietuvoje, tačiau nori, jog jų vaikai įgytų pagrindinės mokyklos teikiamą išsilavinimą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas.

      Kuo naudinga ši mokymo forma?
     Toks mokymo organizavimas sudaro galimybę vaikams tęsti mokslus dėl tam tikrų priežasčių išvykus iš Lietuvos, o grįžus atgal išvengti nepatogumų dėl tolimesnio mokymosi Lietuvoje. Taip pat vaikai, kurie iš Lietuvos išvyko būdami ikimokyklinio amžiaus, sulaukę mokyklinės brandos turi galimybę pradėti mokytis pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programą ir įgyti tam tikros klasės baigimo pažymėjimą, tai grįžus į Lietuvą sudarys galimybę jiems tęsti mokslus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

      Kaip tapti Klaipėdos licėjaus mokiniu?
      Pirmiausiai būtina pristatyti šiuos dokumentus:
1.Mokinio tėvai užpildo ir atsiunčią prašymą ( Forma Nr.1) į mokyklą Klaipėdos licėjus, kuriame nurodo, kurioje klasėje pageidauja mokytis jų vaikas.
2.Pristato kitų vaiko asmens dokumentų kopijas:

  • Gimimo liudijimo arba asmens paso kopiją
  • Lietuvoje paskutiniu metu lankytos ir baigtos bendrojo lavinimo mokyklos tam tikros klasės baigimo pažymėjimą arba ( jei klasė nebuvo baigta) kitus dokumentus, bylojančius apie mokymosi mokykloje laiką ( iki kada buvo lankyta mokykla)

3.Užpildo formas Nr. 2, 3 ( duomenys apie mokinį ir apie jo šeimą)

Mokymo organizavimas

1.Gavusi mokinio tėvų prašymą bei kitus nurodytus dokumentus mokyklos administracija tėvams atsiunčia pranešimą apie priėmimo komisijos sprendimą dėl priėmimo į mokyklą. Jei sprendimas teigiamas, tėvams siunčiamas sutikimas ir pranešimas apie mokinio įtraukimą į mokyklos mokinių sąrašą. Taip pat tėvai gauna išsamią informaciją apie vaiką mokysiančius pedagogus bei vaiko pažangą vertinsiančių ekspertų komisiją.
2.Mokinio tėvai į mokyklos sąskaitą sumoka mokinio stojamąjį mokestį .
3.Gavusi stojamąjį mokestį, mokykla mokiniui atsiunčia reikalingas mokymosi priemones: kiekvieno mokomojo dalyko programas, vadovėlius, pratybų sąsiuvinius bei kitas metodines priemones.
4.Prasidėjus mokymuisi mokyklos pedagogai kas mėnesį mokiniui siunčia kiekvieno mokomojo dalyko užduotis, kurias mokinys turi savarankiškai atlikti.
5.Pasibaigus mokymosi trimestrams, t.y. kas tris mokymosi mėnesius ( lapkričio, vasario, gegužės mėnesių pabaigoje) mokiniai elektroniniu paštu gauna mokyklos pedagogų ekspertų parengtas kontrolines užduotis, kurias savarankiškai atlikę turi išsiųsti ar kitu būdu pristatyti pedagogų ekspertų vertinimui. Patikrinusi atliktas užduotis, pedagogų komisija priima sprendimą apie mokinio pasiekimus moksle. I-IV klasių mokinių kontroliniai darbai vertinami dviem lygiais: ,,įskaityta”/ ,,neįskaityta”, V-X klasių mokinių kontroliniai darbai vertinami pažymiu naudojant dešimtbalę vertinimo pažymiais sistemą. Pagal kontrolinių darbų rezultatus bei pačių mokinių trimestro metu nurodytus mokymosi sunkumus mokyklos mokytojai rengia papildomas užduotis atsiradusioms mokymosi spragoms įveikti bei įgytoms žinioms įtvirtinti.
6.Pasibaigus mokslo metams mokinys turi atvykti į Lietuvą arba iškviesti pas save ne mažiau kaip dviejų pedagogų ekspertų sudarytą komisiją, kuri organizuotų įgytų žinių patikrinimą ir galėtų priimti sprendimą bei sutvarkyti visus reikalingus dokumentus apie mokinio tam tikros klasės baigimą ir jo perkėlimą į aukštesnę klasę. Ekspertų komisija pagal patvirtintus valstybinius bendrojo lavinimo mokyklų mokymosi standartus sudaro ir pateikia moksleiviui baigiamąsias užduotis iš kiekvieno mokomojo dalyko. I-IV klasių mokinių žinios pažymiu nevertinamos. Kad gautų tam tikros pradinės mokyklos klasės (I-IV) baigimo pažymėjimą, mokinys, atlikdamas pateiktas užduotis, turi pademonstruoti bent minimalias žinias ir gauti įvertinimą ,,įskaityta”. V-IX klasių mokinių kiekvieno mokomojo dalyko žinios įvertinamos pažymiu naudojant dešimtbalę žinių vertinimo sistemą. Gavus teigiamus vertinimus ( nuo 4 iki 10 balų) pedagogų ekspertų komisijos sprendimu mokinys perkeliamas į aukštesnę klasę ir jam išduodamas bendrojo lavinimo mokyklos tam tikros klasės baigimo pažymėjimas.

Mokymas mokamas. Išlaidas, susijusias su mokymo organizavimu, apmoka mokinio tėvai.

Mokymo išlaidas sudaro:

  • Mokestis už mokymą
  • Mokestis už iš Lietuvos siunčiamas mokymo priemones: vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, kitą metodinę medžiagą priklausomai nuo klasės, kurioje mokosi vaikas ( nuo 60 iki 120 eurų per metus).
  • Pedagogų ekspertų kelionės išlaidos į šalį, kurioje gyvena mokinys, tam, kad patikrintų mokinio žinias ir sutvarkytų dokumentus dėl kėlimo į kitą klasę. ( Ekspertų kelionė būtina tuomet, jei mokinys mokslo metų pabaigoje dėl žinių patikrinimo negali pats atvykti į Lietuvą.) Mokinių žinių patikrinimas gali būti vienu metu organizuojamas keliems toje šalyje gyvenantiems vaikams, nepriklausomai nuo to , kurioje klasėje jie mokosi. Tuomet kelionės išlaidoms apmokėti grupė tėvų gali kooperuotis arba jas gali padengti toje šalyje įsikūrusi lietuvių bendruomenė.

Visi atsiskaitymai atliekami į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą eurais arba litais, konvertavus eurus pagal tos dienos kursą.

Jei susidomėjote mūsų pasiūlymu, prašome kreiptis
mob. telefonais: +37061145707, +37061633807
dėl reikalingų dokumentų pildymo.

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105