Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M.

 

Prasidėjo mokinių, 
norinčių mokytis Klaipėdos licėjaus 1–8 kl. ir I–IV gimnazinėse bei
 priešmokyklinio ugdymo klasėse, registracija.

 

Norinčius mokytis 5–8 ir I–IV gimn. klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 46 35 12 86; 8 616 33807 arba mokyklos raštinėje, 305 kabinete, 8.00–17.00 val. kiekvieną darbo dieną, adresu Kretingos g. 44, Klaipėda

 

Norinčius mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 694 463 291 arba Klaipėdos licėjaus padalinyje, adresu Mokyklos g. 3, Klaipėda, 106 kabinete 
 
Mokykloje visose klasėse pagilintai
 mokoma anglų k., matematikos ir gamtos mokslų.

Nuo 1 ir 5 klasės mokiniai papildomai gali mokytis pagal inžinerinio ugdymo programą arba pasirinktinai gilinti kitus mokomuosius dalykus.

Nuo I gimnazijos klasės mokykloje realizuojamos šios papildomos ugdymo programos:

1.  inžinerinio ugdymo;

2.  biomedicinos ir fizinių mokslų pagilinto mokymo;

3.  socialinių ir humanitarinių mokslų pagilinto mokymo.


REIKALINGI DOKUMENTAI:
tėvų ar globėjų prašymas;
vaiko gimimo liudijimas;
vaiko sveikatos pažymėjimas;
1 nuotrauka mokinio pažymėjimui;
anketa (pildoma mokykloje);
mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5, I ir III gimnazijos klases ), mokymosi pasiekimų pažymėjimas (priimant į 6–8 ir II, IV gimnazijos klases pasibaigus mokslo metams), pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (nesibaigus mokslo metams);
leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).

Dokumentus priima mokyklos raštinės darbuotojas.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASES TVARKA

 

1. Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami 5–6 metų vaikai.

2. Vaikai, turintys elgesio sutrikimų, į licėjų nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis  į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Eleną Burbienę tel. 8 611 45707.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRADINIO UGDYMO KLASES TVARKA
PRIĖMIMAS Į 1-Ą KLASĘ

 

Priimami 6–7 metų vaikai.

Šešiamečių brandą vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.

Kad galėtume teikti tinkamą pedagoginę, psichologinę pagalbą, visi būsimieji pirmokai turi atlikti matematinių gebėjimų, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir psichologinės brandos testą. Vaikų gebėjimus ir psichologinę brandą vertina mokyklos pedagogai ir psichologas.

Atlikti testus vaikai kviečiami pasirinktinai: balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 12 val. arba balandžio 7 d. (šeštadienį) 10 val. Neturint galimybių atvykti minėtomis dienomis, vaikas testą galės atlikti ir kitą dieną, suderintą su skyriaus vadovu. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Elena Burbienę tel. nr. 8 611 45707

 

PRIĖMIMAS Į 2–4 KLASES

 

Stojantieji į 2–4  klases mokiniai turi atlikti lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą. 

Mokiniai, turintys drausminių problemų, į mokyklą nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Eleną Burbienę tel. nr. 8 611 45707

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOS KLASES TVARKA

PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ

 

Būsimi penktokai turi atlikti matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą.

Atlikti testus vaikai kviečiami pasirinktinai: balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 12 val. arba balandžio 14 d. (šeštadienį) 10 val. Neturint galimybių atvykti minėtomis dienomis, vaikas testą galės atlikti ir kitą dieną, suderintą su skyriaus vadovu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Navickaitę tel. nr. 8 675 54574.


PRIĖMIMAS Į 6–8 KLASES

 

Stojantieji į 6–8 klases  mokiniai turi atlikti lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Navickaitę tel. nr. 8 675 54574.

 

PRIĖMIMO Į GIMNAZINĖS PAKOPOS KLASES TVARKA


PRIĖMIMAS Į  I- AS GIMNAZINES KLASES

1. Reikalavimai mokiniui, siekiančiam mokytis nemokamai licėjaus I-oje gimnazijos klasėse:

1.1. visų  8 klasės mokomųjų dalykų I ir II trimestro bendras įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7 (septyni) balai;

1.2. atskiri I ir II trimestro mokomųjų dalykų įvertinimai ne žemesni nei 5 (penki) balai;

1.3. mokinys negali turėti drausminių nuobaudų.

2. Mokiniai į licėjaus I-ą klasę priimami konkurso tvarka.
3. Konkursinį balą sudaro:

3.1. stojamojo egzamino įvertinimas (maksimali taškų suma 100 balų);

3.2. I ir II trimestro išvardintų 8 klasės mokomųjų dalykų: lietuvių k., anglų k., matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, istorijos, geografijos- vidurkis;

3.3. papildomi balai už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje, meninėje, kultūrinėje ar sportinėje veiklose (iki 15 balų).
4. Stojamasis egzaminas ir organizavimo tvarka:

4.1. egzaminą sudaro: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų k. ir gamtos mokslų užduotys.

 4.2. stojamojo egzamino trukmė – 4 valandos.

4.3. egzamino užduotys rengiamos vadovaujantis BUP, užduotyse pateikiama ne daugiau kaip 40 % aukštesniojo pasiekimų lygio užduočių. Tiksli užduočių programa yra pateikiama konsultacijų metu.

5. Papildomi balai skiriami:

5.1. tarptautinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 15 taškų.

5.2. nacionalinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 10 taškų.

5.3. miesto konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 5 taškai.

6. Mokinių, priimtų į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę, sąrašo sudarymas:

6.1. priimtų mokinių sąrašas sudaromas pagal stojančiųjų konkursinius balus. Apie rezultatą mokykla  informuoja individualiai nurodytu telefonu arba el. paštu;

6.2. aukščiausius konkursinius balus surinkę mokiniai į licėjų priimami mokytis be mokesčio už mokslą visoje gimnazinėje pakopoje;

6.3. nepatekus į grupę be mokesčio už mokslą, aukštus konkursinius balus surinkusiems mokiniams mokykla skiria vietų mokytis su daliniu mokesčiu už mokslą;

6.4. mokiniai, nepatekę į grupes be mokesčio ar  su daliniu mokesčiu už mokslą, dalyvauja konkurse mokamoms vietoms užimti.

7. Klaipėdos licėjaus aštuntos klasės mokiniai į I-ą gimnazinę klasę priimami be stojamųjų egzaminų Mokytojų tarybos sprendimu, įvertinus kiekvieno mokinio pažangumą, motyvaciją mokytis, visuomeninę veiklą bei elgesio kultūrą. Klaipėdos licėjaus Mokytojų taryba sudaro ir tvirtina sąrašus mokinių, kurie priimami mokytis be mokesčio arba  su daliniu mokesčiu už mokslą.
8. Reikalingi dokumentai dėl stojimo į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę:

8.1. tėvų (globėjų) prašymas dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje;

8.2. mokyklos pažyma apie 8 klasės I ir II trimestro mokomųjų dalykų įvertinimus;

8.3. dokumentai, patvirtinantys pasiekimus, laimėjimus olimpiadose, konkursuose.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į vidurinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Lukauskienę tel. nr. 8 687 11942.


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į II–IV GIMNAZINIŲ KLASIŲ LAISVAS VIETAS TVARKA

 

Į II–IV gimnazines klases priimami mokiniai, kurių  visų  dalykų  vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai ir kurie išlaikė diagnostinius lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus.

Mokiniai, turintys drausminių problemų ir trimestre neigiamų pažymių, į licėjų nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į vidurinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Lukauskienę tel. nr. 8 687 11942.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:
tėvų ar globėjų prašymas;
vaiko gimimo liudijimas;
vaiko sveikatos pažymėjimas;
anketa (pildoma mokykloje);
mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5, I ir III gimnazijos klases ), mokymosi pasiekimų pažymėjimas (priimant į 6–8 ir II, IV gimnazijos klases pasibaigus mokslo metams), pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (nesibaigus mokslo metams);
1 nuotrauka mokinio pažymėjimui;
leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).
 

Dokumentus priima mokyklos raštinės darbuotojas.

Mokyklos adresas: Kretingos g. 44, Klaipėda, tel. nr.  8 46 35 12 86; 8 611 45707.

 

 

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0900 - 0935
PUSRYČIAI 0935 - 0950
2 antra pamoka         1000 - 1035
3 trečia pamoka         1100 - 1135
PIETŪS 1140 - 12054 ketvirta pamoka      1215 - 1250
5 penkta pamoka       1305 - 1340
6 šešta pamoka         1400 - 1445
7 popamokinė veikla  1500 - 1700

Pamokų laikas 1-3 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0900 - 0945
PUSRYČIŲ PERTRAUKA 15 MIN.
2 antra pamoka         1000 - 1045
3 trečia pamoka         1055 - 1140
4 ketvirta pamoka      1150 - 1235
PIETŲ IR POILSIO PETRAUKA 30 MIN.
5 penkta pamoka       1305 - 1350
6 šešta pamoka         1400 - 1445
7 popamokinė veikla  1500 - 1700

Mokinių atostogos 2017-2018 m.m.

RUDENĮRudens: 2017-10-30 / 2017-11-03
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2017-12-27 / 2018-01-03
Žiemos: 2018-02-19 / 2018-02-23
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2018-04-03 / 2018-04-06
VASARĄVasaros: 2018-05-31 / 2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105