Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Ugdymas 1–12 klasės

KOKIOS UGDYMO NUOSTATOS
KLAIPĖDOS LICĖJUJE?

 • Svarbiausias ugdymo tikslas licėjuje – vaiko intelektualinis kūrybiškumas. Jį sąlygoja   tvirtos ir gilios mokslo žinios.  Kuo mokinys turi daugiau žinių, tuo didesnės jo intelektualinio kūrybiškumo ugdymo(si) galimybės.
 • Matematinio ir gamtamokslinio mąstymo ugdymas – licėjuje prioritetinė ugdymo sritis.
 • Realizuojame į sėkmę orientuoto mokymo(si) strategiją, padedančią kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę ir kuo anksčiau rasti savo interesų bei būsimos karjeros kryptį.
 • Licėjaus vertybės – pagarba, draugiškumas, atsakomybė, pasitikėjimas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, atkaklumas, savarankiškumas,  darbštumas, pilietiškumas, tolerancija, dėkingumas.
 • Individualus požiūris į vaiką bei pagarba ir pasitikėjimu grįsti  mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai – sėkmingos ugdomosios veiklos pamatas.
 • Efektyvaus mokymo(si) siekiame vadovaudamiesi 3 principais: mokymo(si) kokybės bei  būdų patrauklumu ir tinkamai parinktu darbo tempu.
 • Kūrybiškumą  skatinančią aplinką kuriame per vaiko emocinį ryšį su mokymo(si) turiniu, saviraiškos laisvę ir jos  emocinį skatinimą, laisvę eksperimentuoti – bandyti, klysti, pradėti iš naujo, galimybę tyrinėti, lanksčią rezultatų vertinimo strategiją, teigiamus lūkesčius, vaiko pasitikėjimo savimi stiprinimą, atvirą komunikaciją.
 • Siekiame protinio ir dvasinio ugdymo dermės. Tai padeda ugdyti  visapusišką, intelektualią ir dvasiškai brandžią asmenybę. 
 • Kuriame licėjaus bendruomenės kultūrą, kurios vertybinis pamatas –  kiekvieno bendruomenės nario aukšta vidinė kultūra. 
 • Realizuodami socialinio ir emocinio ugdymo (SEU)  programą, ugdome mokinių  savimonę, atsakingų  ir konstruktyvių sprendimų priėmimą, pozityvių santykių formavimą, veiksmingą konfliktų sprendimą, socialinį sąmoningumą ir emocijų bei elgesio valdymą siekiant savo tikslų.
 • Kuriame saugią fizinę ir psichologinę aplinką. Netoleruojame patyčių.
 • Aukštos mokymosi kokybės pamokose siekiame optimaliai išnaudojant pamokos laiką, pasirenkant mokinių gebėjimus ir poreikius atliepiančius mokymo metodus bei užduotis.
 • Vykdome nuolatinę ir sistemingą mokinių mokymosi rezultatų kontrolę, skatiname pedagogų bendradarbiavimą su mokinių tėvais visais vaiko ugdymo(si) klausimais.
 • Ugdymą mokykloje organizuojame taip, kad kiekvienas mokinys reikiamą pagalbą mokymuisi gautų mokykloje.
 • Kuriame estetišką aplinką, ugdančią mokinių estetinį skonį bei meninį suvokimą.
 • Užtikriname informacijos apie kiekvieną mokinį ir jo šeimą konfidencialumą.

KOKIŲ UGDYMO PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

 • Ugdymas orientuotas į vaiką
 • Mokytojas ir mokiniai yra lygiaverčiai bendros veiklos partneriai
 • Ugdymas diferencijuotas ir individualizuotas, atliepiant kiekvieno vaiko interesus, gebėjimus, socialinę ir psichologinę brandą
 • Ugdymo procesas aktyvus, patrauklus, šiuolaikiškas

 

KOKIAS UGDYMO PROGRAMAS VYKDOME?

Klaipėdos licėjuje ugdymą organizuojame pagal
Valstybines bendrojo ugdymo programas, kurias mokyklos nuožiūra papildėme atskirais mokomaisiais dalykais bei papildomo ugdymo programomis.

Priešmokyklinio ugdymo klasėse papildomai organizuojame
ankstyvąjį anglų kalbos mokymą, šachmatų, teatro, šokio, specializuotos korekcinės mankštos užsiėmimus. Realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo  (SEU) bei svaikatos udgymo programas.
Pasibaigus pamokėlėms mokiniai gali lankyti įvairius būrelius, studijas, organizuojami  žaidimai, padedantys vaikams turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.

Visose  Klaipėdos licėjaus 1–12 klasėse pagilintai mokome
 
 matematikos, gamtos mokslų ir anglų kalbos.

1–4  klasėse papildomai organizuojame

  šachmatų, matematinės logikos, inžinerijos, ekonomikos, teatro, šokio,
specializuotos korekcinės mankštos  pamokas. Taip pat pradinio ugdymo programoje
skiriamas padidintas anglų k., matematikos ir lietuvių k. pamokų skaičius.
Realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo programą (SEU) bei sveikatos ugdymo programą.
Prieš pamokas organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos, po pamokų -
namų darbų ruoša, įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.

 

5–8 klasėse mokiniai papildomai  gali pasirinkti:

 • inžinerinio ugdymo programą (inžinerijos, projektavimo, elektronikos, robotikos, programavimo, pagilinto fizikos mokymo pamokas);
 • pagilintą atskirų mokomųjų dalykų programą.

Visose klasėse  realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo programą (SEU),  ugdome lyderystę, organizuojame ankstyvąjį ugdymą karjerai.
Po pamokų organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos, namų darbų ruoša,
įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.Nuo 9 kl. (I-os gimnazinės kl.)  mokiniai gali papildomai pasirinkti
šias ugdymo programas:

 • biomedicinos ir fizinių mokslų pagilinto mokymo (biomedicinos, eksperimentinės chemijos, pagilinto matematikos mokymo moduliai);
 • inžinerinio ugdymo (inžinerijos, projektavimo, elektronikos, robotikos, programavimo, pagilinto fizikos mokymo moduliai);
 • socialinių ir humanitarinių mokslų pagilinto mokymo (ekonomikos, vadybos, debatų, viešojo kalbėjimo, pagilinto istorijos mokymo, menų, ispanų, italų, prancūzų ir kt. kalbų moduliai).

Taip pat siūlome pasirinkti įvairių mokomųjų dalykų pagilintas ugdymo programas, mokytis įvairių užsienio kalbų. Tęsiame lyderystės ir ugdymo karjerai programos realizavimą.
Po pamokų organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos,
įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.

 

 

KAIP VERTINAME MOKINIŲ PASIEKIMUS?

 

 • Ugdomąją veiklą  licėjuje  orientuojame į aukštus kokybinius mokymosi standartus ir itin aukštus mokinių pasiekimus. 
 • Vertinimu siekiame padėti mokiniams įsivertinti mokymosi rezultatus, pasidžiaugti patirtomis asmeninėmis mokymosi sėkmėmis, sužinoti mokymosi spragas, patiriamus mokymosi sunkumus, išmokti adekvačiai vertinti savo mokymosi pastangas ir jų sąlygotą asmeninį mokymosi rezultatą. Kiekvieną mokinį motyvuojame siekti savo asmeninio maksimalaus mokymosi rezultato.
 • Vertinimą grindžiame amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais.
 • Vengiame lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. Skatiname kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
 • Vertinant laikomės pozityvumo ir konstruktyvumo: mokinio žinios ir gebėjimai vertinami, padedant suprasti mokymosi sunkumus, nurodant konkrečias mokymosi spragas ir padedant jas ištaisyti;
 • Vertinime vadovaujamės aiškiais vertinimo kriterijais, rodikliais, procedūromis. Tai užtikrina vertinimo atvirumą ir skaidrumą.
 • Objektyvumo ir veiksmingumo siekiame remdamiesi   išsilavinimo standartais, naudodami modernias vertinimo metodikas.
 • Didelį dėmesį skiriame formuojamam vertinimui, kuris paremtas nuolatine vertinamųjų iniciatyva, įsitraukimu į ugdymo procesą. Fiksuojami ir vertinami tarpiniai pasiekimai bei kiekvieno mokinio pažanga, mąstymas, įgūdžiai, kompetencijos, požiūriai, vertybinės nuostatos.
 • Pažymiais mokiniai vertinami tokiu dažnumu: iš kiekvieno mokomojo dalyko mokiniai gauna tiek ( arba daugiau) pažymių, kiek tam mokomajam dalykui skiriama savaitinių pamokų.
 • Mokiniams laiku pateikiame išsamią grįžtamąją informaciją, mokome pačius mokinius vertinti ir įsivertinti.
 • Vertinimu  mokiniui suteikiame  konkrečią grįžtamąją informaciją  apie mokymosi pasiekimus bei tobulėjimo galimybes. Per grįžtamąjį ryšį sudarome galimybę besimokančiajam suprasti savo tobulintinas mokymosi puses, sužinoti stipriąsias  ir

kuo anksčiau rasti savo interesų, mokslo bei būsimos karjeros kryptį.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105