Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M. 

Prasidėjo mokinių, norinčių mokytis Klaipėdos licėjaus 1–8 kl. ir I–IV gimnazijos bei priešmokyklinio ugdymo klasėse, registracija.

Norinčius mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 694 63 291 arba Klaipėdos licėjaus padalinyje, 106 kabinete, 8.00–17.00 val. kiekvieną darbo dieną, adresu Mokyklos g. 3.

Norinčius mokytis 5–8 ir I–IV gimn. klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 46 35 12 86; 8 616 33807 arba mokyklos raštinėje, 305 kabinete, 8.00–17.00 val. kiekvieną darbo dieną, adresu Kretingos g. 44.


Mokykloje visose klasėse pagilintai mokoma anglų k., matematikos ir gamtos mokslų.

Nuo 1 ir 5 klasės mokiniai papildomai gali mokytis pagal inžinerinio ugdymo programą arba pasirinktinai gilinti kitus mokomuosius dalykus.

Nuo I gimnazijos klasės mokykloje realizuojamos šios papildomos ugdymo programos:

1.  inžinerinio ugdymo;

2.  biomedicinos ir fizinių mokslų pagilinto mokymo;

3.  socialinių ir humanitarinių mokslų pagilinto mokymo.


REIKALINGI DOKUMENTAI:
tėvų ar globėjų prašymas;
vaiko gimimo liudijimas;
vaiko sveikatos pažymėjimas;
1 nuotrauka mokinio pažymėjimui;
anketa (pildoma mokykloje);
mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5, I ir III gimnazijos klases ), mokymosi pasiekimų pažymėjimas (priimant į 6–8 ir II, IV gimnazijos klases pasibaigus mokslo metams), pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (nesibaigus mokslo metams);
leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).

Dokumentus priima mokyklos raštinės darbuotojas.

 

              MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOS KLASES TVARKA

PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ

1. Būsimi penktokai turi atlikti matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą.

2. Atlikti testus vaikai kviečiami pasirinktinai: balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 12 val. arba balandžio 14 d. (šeštadienį) 10 val. Neturint galimybių atvykti minėtomis dienomis, vaikas testą galės atlikti ir kitą dieną, suderintą su skyriaus vadovu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Navickaitę tel. nr. 8 675 54574, Kretingos g. 44.

 

PRIĖMIMAS Į 6–8 KLASES

Stojantieji į 6–8 klases  mokiniai turi atlikti lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Navickaitę tel. nr. 8 675 54574, Kretingos g. 44.

 

 PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PAKOPOS KLASES TVARKA

PRIĖMIMAS Į  I-AS GIMNAZIJOS KLASES

1.     
Reikalavimai mokiniui, siekiančiam mokytis licėjaus I-oje gimnazijos klasėje:

1.1. Visų  8 klasės mokomųjų dalykų I ir II trimestro (pusmečio) bendras įvertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 7 (septyni) balai.

1.2. Atskiri I ir II trimestro (pusmečio) mokomųjų dalykų įvertinimai ne žemesni nei 6 (šeši) balai.

1.3. Mokinys negali turėti drausminių nuobaudų.

2.      Mokiniai į licėjaus I-ą klasę priimami konkurso tvarka.
3.      Konkursinį balą sudaro:

3.1. Stojamojo egzamino įvertinimas (maksimali taškų suma 100 balų);

3.2. I ir II trimestro (pusmečio) išvardintų 8 klasės mokomųjų dalykų vidurkis: lietuvių k., anglų k., matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, istorijos, geografijos;

3.3. Papildomi balai už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje,

meninėje, kultūrinėje ar sportinėje veiklose ( iki 15 balų).

4.      Stojamasis egzaminas ir organizavimo tvarka:

4.1.Egzaminą sudaro: lietuvių kalbos ir literatūros užduotis– 25 taškai; matematikos užduotis – 25 taškai; anglų k. užduotis – 25 taškai, gamtos mokslų užduotis – 25 taškai.

4.2. Stojamojo egzamino trukmė – 4 valandos.

4.3. Egzamino užduotys rengiamos vadovaujantis BUP, užduotyse pateikiama ne daugiau kaip 40

aukštesniojo pasiekimų lygio užduočių. Tiksli užduočių programa yra pateikiama konsultacijų metu.

5.      Papildomi balai skiriami:

5.1. Tarptautinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 15 taškų;

5.2. Nacionalinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 10 taškų;

5.3. Miesto konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 5 taškai.

6. Mokinių, priimtų į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę, sąrašo sudarymas:

6.1. priimtų mokinių sąrašas sudaromas pagal stojančiųjų konkursinius balus. Apie rezultatą mokykla  informuoja individualiai nurodytu telefonu arba el. paštu;

6.2. aukščiausius konkursinius balus surinkę mokiniai į licėjų priimami mokytis be mokesčio už mokslą visoje gimnazinėje pakopoje (išskirtiniais atvejais licėjus pasilieka teisę keisti mokymosi sąlygas);

6.3. nepatekus į grupę be mokesčio už mokslą, aukštus konkursinius balus surinkusiems mokiniams mokykla skiria vietų mokytis su daliniu mokesčiu už mokslą;

6.4. mokiniai, nepatekę į grupes be mokesčio ar  su daliniu mokesčiu už mokslą, dalyvauja konkurse mokamoms vietoms užimti.

7. Klaipėdos licėjaus aštuntos klasės mokiniai į I-ą gimnazijos klasę priimami be stojamųjų egzaminų Mokytojų tarybos sprendimu, įvertinus kiekvieno mokinio pažangumą, motyvaciją mokytis, visuomeninę veiklą bei elgesio kultūrą. Klaipėdos licėjaus Mokytojų taryba sudaro ir tvirtina sąrašus mokinių, kurie priimami mokytis be mokesčio arba  su daliniu mokesčiu už mokslą.

8. Reikalingi dokumentai dėl stojimo į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę:

8.1. tėvų (globėjų) prašymas dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje;

8.2. mokyklos pažyma apie 8 klasės I ir II trimestro mokomųjų dalykų įvertinimus;

8.3. dokumentai, patvirtinantys pasiekimus, laimėjimus olimpiadose, konkursuose.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į vidurinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Lukauskienę tel. nr.  8 687 11942, Kretingos g. 44.


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į II–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ LAISVAS VIETAS TVARKA

Į II–IV gimnazijos klases priimami mokiniai, kurių  visų  dalykų  vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai ir kurie išlaikė diagnostinius lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus.

Mokiniai, turintys drausminių problemų ir trimestre neigiamų pažymių, į licėjų nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į vidurinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Lukauskienę tel. nr. 8 687 11942, Kretingos g. 44.

 

 

 

       

 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105