Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M. 

Prasidėjo mokinių, norinčių mokytis Klaipėdos licėjaus 1–8 kl. ir I–IV gimnazijos bei priešmokyklinio ugdymo klasėse, registracija.

Norinčius mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 694 63 291 arba Klaipėdos licėjaus padalinyje, 106 kabinete, 8.00–17.00 val. kiekvieną darbo dieną, adresu Mokyklos g. 3.

Norinčius mokytis 5–8 ir I–IV gimn. klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 46 35 12 86; 8 616 33807 arba mokyklos raštinėje, 305 kabinete, 8.00–17.00 val. kiekvieną darbo dieną, adresu Kretingos g. 44.


Mokykloje visose klasėse pagilintai mokoma anglų k., matematikos ir gamtos mokslų.

Nuo 1 ir 5 klasės mokiniai papildomai gali mokytis pagal inžinerinio ugdymo programą arba pasirinktinai gilinti kitus mokomuosius dalykus.

Nuo I gimnazijos klasės mokykloje realizuojamos šios papildomos ugdymo programos:

1.  inžinerinio ugdymo;

2.  biomedicinos ir fizinių mokslų pagilinto mokymo;

3.  socialinių ir humanitarinių mokslų pagilinto mokymo.


REIKALINGI DOKUMENTAI:
tėvų ar globėjų prašymas;
vaiko gimimo liudijimas;
vaiko sveikatos pažymėjimas;
1 nuotrauka mokinio pažymėjimui;
anketa (pildoma mokykloje);
mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5, I ir III gimnazijos klases ), mokymosi pasiekimų pažymėjimas (priimant į 6–8 ir II, IV gimnazijos klases pasibaigus mokslo metams), pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (nesibaigus mokslo metams);
leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).

Dokumentus priima mokyklos raštinės darbuotojas.

 

              MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOS KLASES TVARKA

 

 

PRIĖMIMAS Į 5–8 KLASES

Stojantieji į 5–8 klases  mokiniai turi atlikti lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą. 

Dėl priėmimo į 5–7 klasės prašome kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Navickaitę tel. nr. 8 675 54574, Kretingos g. 44.
Dėl priėmimo į 8 klasės prašome kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Kristiną Sipavičienę tel. nr.  8 620 44785, Kretingos g. 44. 

 

 PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PAKOPOS KLASES TVARKA

PRIĖMIMAS Į  I-AS GIMNAZIJOS KLASES

1.      Reikalavimai mokiniui, siekiančiam mokytis licėjaus I-oje gimnazijos klasėje:

1.1. visų  8 klasės mokomųjų dalykų I ir II trimestro (pusmečio) bendras įvertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 7 (septyni) balai.

1.2. atskiri I ir II trimestro (pusmečio) mokomųjų dalykų įvertinimai ne žemesni nei 6 (šeši) balai.

1.3. mokinys negali turėti drausminių nuobaudų.

2.      Mokiniai į licėjaus I-ą klasę priimami konkurso tvarka.
3.      Konkursinį balą sudaro:

3.1. stojamojo egzamino įvertinimas (maksimali taškų suma 100 balų);

3.2. I ir II trimestro (pusmečio) išvardintų 8 klasės mokomųjų dalykų vidurkis: lietuvių k., anglų k., matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, istorijos, geografijos;

3.3. papildomi balai už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje,

meninėje, kultūrinėje ar sportinėje veiklose (iki 15 balų).

4.      Stojamasis egzaminas ir organizavimo tvarka:

4.1. egzaminą sudaro: lietuvių kalbos ir literatūros užduotis (25 taškai), matematikos užduotis (25 taškai), anglų kalbos užduotis (25 taškai), biologijos/chemijos užduotis  (9 taškai), istorijos užduotis (8 taškai), fizikos užduotis (8 taškai). 

4.2. stojamasis egazminas organizuojamas kovo 16 d. (šeštadienį) 10 val. Papildomas priėmimas likus laisvų vietų organizuojamas balandžio 6 d. (šeštadienį) 10 val.  

4.3. stojamojo egzamino trukmė – 4 valandos.

4.4. egzamino užduotys rengiamos vadovaujantis BUP, užduotyse pateikiama ne daugiau kaip 40 aukštesniojo pasiekimų lygio užduočių. Tiksli užduočių programa yra pateikiama konsultacijų metu.

5.      Papildomi balai skiriami:

5.1. tarptautinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 15 taškų;

5.2. nacionalinių konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 10 taškų;

5.3. miesto konkursų/olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 5 taškai.

6. Mokinių, priimtų į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę, sąrašo sudarymas:

6.1. priimtų mokinių sąrašas sudaromas pagal stojančiųjų konkursinius balus. Apie rezultatą mokykla  informuoja individualiai nurodytu telefonu arba el. paštu;

6.2. aukščiausius konkursinius balus surinkę mokiniai į licėjų priimami mokytis be mokesčio už mokslą visoje gimnazinėje pakopoje (išskirtiniais atvejais licėjus pasilieka teisę keisti mokymosi sąlygas);

6.3. nepatekus į grupę be mokesčio už mokslą, aukštus konkursinius balus surinkusiems mokiniams mokykla skiria vietų mokytis su daliniu mokesčiu už mokslą;

6.4. mokiniai, nepatekę į grupes be mokesčio ar  su daliniu mokesčiu už mokslą, dalyvauja konkurse mokamoms vietoms užimti.

7. Klaipėdos licėjaus aštuntos klasės mokiniai į I-ą gimnazijos klasę priimami be stojamųjų egzaminų Mokytojų tarybos sprendimu, įvertinus kiekvieno mokinio pažangumą, motyvaciją mokytis, visuomeninę veiklą bei elgesio kultūrą. Klaipėdos licėjaus Mokytojų taryba sudaro ir tvirtina sąrašus mokinių, kurie priimami mokytis be mokesčio arba  su daliniu mokesčiu už mokslą.

8. Reikalingi dokumentai dėl stojimo į Klaipėdos licėjaus I-ą gimnazijos klasę:

8.1. tėvų (globėjų) prašymas dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje;

8.2. mokyklos pažyma apie 8 klasės I ir II trimestro mokomųjų dalykų įvertinimus;

8.3. dokumentai, patvirtinantys pasiekimus, laimėjimus olimpiadose, konkursuose.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Kristiną Sipavičienę tel. nr.  8 620 44785, Kretingos g. 44.


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į II–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ LAISVAS VIETAS TVARKA

Į II–IV gimnazijos klases priimami mokiniai, kurių  visų  dalykų  vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai ir kurie išlaikė diagnostinius lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus.

Mokiniai, turintys drausminių problemų ir trimestre neigiamų pažymių, į licėjų nepriimami.

Dėl priėmimo į II gimnazijos klasę prašome kreiptis į pagrindinio ugdymo skyriaus vadovę Kristiną Sipavičienę tel. nr.  8 620 44785, Kretingos g. 44.

Dėl priėmimo į III–IV gimnazijos klases prašome kreiptis į vidurinio ugdymo skyriaus vadovę Ingą Lukauskienę tel. nr.  8 687 11942, Kretingos g. 44.

 

 

 

       

 

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

Po 4 pamokos – 5, 6 kl. mokiniams

5

11.50–12.35

Po 5 pamokos – 7–8, I–IV kl. mokiniams

6

13.05–13.50

 

7

14.00–14.45

 

8

14.55–15.40

 

9

15.50–16.35

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105