Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Klaipėdos licėjaus mokinių elgesio taisyklės

                   PATVIRTINTA

               VšĮ Klaipėdos licėjaus

                                                                             2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-9

 

KLAIPĖDOS LICĖJAUS

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Mokinio pareigos

 

1.1. Lankyti pamokas

1.2. Pamokose stropiai mokytis ir laikytis rimties.

1.3. Visada atlikti namų darbus.

1.4. Teikti visą informaciją susijusią su savo pasiekimų vertinimu tėveliams arba globėjams.

1.5. Kasdien atsinešti visas reikalingas mokymosi priemones.

1.6. Būti mandagiam ir kultūringam.

1.7. Pagarbiai elgtis ir padėti silpnesniam už save.

1.8. Dalyvauti mokyklos renginiuose, šventėse.

1.9. Tausoti mokyklos turtą.

1.10. Nuolat palaikyti tvarką savo darbo vietoje.

1.11. Mokykloje privalo dėvėti mokyklinę uniformą.

 

2. Mokinio teisės

 

2.1. Mokytis pagal gebėjimus ir įgyti pagrindinį išsilavinimą pagal valstybinius standartus.

2.2. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

2.3. Pasirinkti ir lankyti popamokinės veiklos būrelius

2.4. Teikti konstruktyvius patarimus ir siūlymus mokytojams ir mokyklos vadovams dėl mokymo ir popamokinės veiklos mokykloje organizavimo.

2.5. Dalyvauti mokyklos mokinių savivaldoje.

2.6. Mokytis saugioje aplinkoje.

2.7. Turėti laisvalaikį ir poilsį, atitinkantį savo amžių ir sveikatą.

 

3. Mokykloje draudžiama

 

3.1. Pamokų metu naudotis mobiliu telefonu.

3.2. Be rimtos priežasties vėluoti į pamokas arba visai nedalyvauti jose.

3.3. Pertraukų tarp pamokų metu išeiti už mokyklos teritorijos ( pvz.: į parduotuvę).

3.4. Būti agresyviam kitų mokinių atžvilgiu.

3.5. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas svaiginančias medžiagas.

3.6. Tyčiotis iš kitų mokinių.

 

4. Mokinio atsakomybė

 

4.1. Mokinys, nepaisantis mokinio taisyklių, gali būti paprašytas parašyti pasiaiškinimą, svarstomas direkciniame posėdyje, mokytojų tarybos posėdyje.

4.2. Pažeidęs 1.9. punktą mokinys privalo atstatyti sugadintą mokyklos turtą arba materialiai atlyginti padarytą žalą už sugadintą inventorių ar mokymo priemonę.

4.3. Pakartotinai pažeidęs  3.4. , 3.5. ir 3.6 punktus mokinys, informavus jo tėvus,  yra šalinamas iš mokyklos.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105