Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Ugdymas karjerai

 Naujienos   Karjeros užsiėmimai   Profesinis veiklinimas   

Tikslas - padėti mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla padeda mokiniams:

 • Įvairių mūsų siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius bei gebėti juos kritiškai įvertinus pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.
 • Gebėti rasti jiems rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.
 • Suprasti, kas yra sėkmingas pasirengimas karjerai bei įvertinti savo karjeros planavimo svarbą.
 • Išmokti atrasti ir pasinaudoti ištekliais, padedančiais pasiekti tikslą.
 • Susipažinti su studijų galimybėmis Lietuvos ir užsienio universitetuose.
 • „Pasimatuoti profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu.

Ugdymo karjerai koordinatorė – Edita Mačiulskė

Darbo laikas:
Antradieniais 12—16 val. 
Penktadieniais 15—17 val.  

Elektroninis paštas: edita.maciulske@klaipedoslicejus.lt

KARJEROS UGDYMO KOORDINATORĖS VEIKLA

Mokiniams padeda:

 • Įvairių testų bei individualių konsultacijų pagalba pažinti save, įvardinti savo gebėjimus, talentus, pomėgius, savo stipriąsias puses bei polinkius.
 • Išsiaiškinti karjeros krypingumą, kokios profesijos labiausiai tiktų.
 • Rasti informaciją apie savo norimą ateities profesiją, universitetus, siūlančius pasirinkto pobūdžio programas bei priėmimo į universitetus sąlygas.
 • Susipažinti su naujausiomis priėmimo į universitetus tvarkomis.
 • Susidaryti individualų profesijos planą.
 • Susitikti su pasirinktos srities specialistais, universitetų atstovais.
 • Suorganizuoti norimą veiklinimo vizitą, kurio metu galima praktiškai išbandyti pasirinktą profesiją, ,,pasimatuoti”, ar ji tiktų ir ar patiktų.

Tėvams:

 • Teikia informaciją karjeros ugdymo klausimais.
 • Informuoja apie Lietuvos bei užsienio universitetų stojimo sąlygas bei naujausias tvarkas.

Auklėtojams:

 • Siūlo pažintinius bei veiklinimo vizitus į įvairias įmones, padeda juos organizuoti.
 • Siūlo klasių valandėlių temas.
 • Teikia metodinę medžiagą karjeros ugdymo klausimais.

Koordinatorės darbas paremtas: Ugdymo karjerai programa 2014, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72

 

    Naujienos

Jaunųjų Policininkų Mokyklėlė kviečia

Pilietiškumą skatinanti organizacija „Novi Homines“ kviečia vaikus nuo 14 m. prisijungti prie projekto „Jaunųjų Policininkų Mokyklėlė“.

Plačiau sužinosite apie policijos veiklą iš pirmų lūpų. Turėsite progą susipažinti su operatyvaus valdymo, prevencijos, kelių policijos ir kriminalistinių tyrimų skyrių veikla. Taip pat bus galimybė pamatyti teismų, policijos žirgų, kinologų, teismo medikų, advokatų ir mobiliosios kuopos darbą iš arčiau.

Susitiksime jau nuo Gruodžio mėnesio, kartą per savaitę (ketvirtadieniais) Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate Kauno g. 6, Klaipėda. Grupės formuojamos iki 2015 m. lapkričio 22d. Užsiėmimai nemokami.

 

Daugiau informacijos:

http://novihomines.lt/blog/?p=1085

Registracija: Pas ugdymo karjerai koordinatorę Astą Virketytę (204 kb.)

    

8 KLASĖ

Užsiėmimas: „Darbo paskirties ir karjeros samprata.”

Mokiniai susipažino su pirmaisiais karjeros žingsniais, grynino karjeros sąvoką.

Suvokė asmeninio požiūrio į karjerą svarbą.

Grupinių užduočių metu mokiniai diskutavo sėkmingos karjeros, lyderystės ir vadovavimo temomis.  Taip pat siekė apibendrinti, kas yra sėkmingas mokinys.

Užsiėmimas: „Mano ateities vizija.”

Mokiniai  kūrė savo idealios ateities vaizdą, kuris padės išgryninti tikruosius gyvenimo ir karjeros tikslus bei suteiks optimizmo ir tikėjimo savo jėgomis bei ateitimi.

Užsiėmimo metu buvo siekiama, jog mokiniai svajodami būtų atviri ir nuoširdūs, o svajonės juos įkvėptų bei motyvuotų judėti pirmyn.

Mokiniai kėlė gyvenimo tikslus, ugdė kūrybingumo bei sąmoningumo kompetencijas.

 

9 KLASĖ

Užsiėmimas: „Darbo paskirties ir karjeros samprata.”

Mokiniai susipažino su darbo paskirties ir karjeros sampratomis. Bendraamžiams pristatė asmeninį požiūrį į karjerą.

Mokiniai diskutavo komandose, išgrynino Karjeros, Lyderio, Vadovo, Sėkmingo mokinio sampratas.

Gimnazistai parodė puikius komunikacinius ir kūrybinius įgūdžius, taip pat lavino analitinius gebėjimus ir viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Užsiėmimas: „Kas Aš?“

Užsiėmimo metu gimnazistai įvardino savo penkias stipriausiąsias, išskiriančias iš kitų, asmenines savybes bei įvardino jas savo bendraklasiams. 

Atradimu tapo, jog, bendraujant su klasės draugais, šis savybių sąrašas buvo papildytas naujomis.

„Spalvotos dėžės” leido iš arčiau susipažinti su tam tikromis profesijomis, paanalizuoti būdingas tai profesijai atstovaujančių žmonių charakterio savybes bei darbo pobūdį, įvardinti šiandieninius darbo rinkos poreikius bei reikalavimus tos profesijos studijoms.

 

10 KLASĖ

Užsiėmimas: „Karjeros sampratos kaita ir jos sėkmės kriterijai.“

Gimnazistai susipažino su karjeros sąvokų kaita ir šiuolaikinės karjeros tendencijomis.  Užsiėmimo metu formulavo asmeninį požiūrį į karjerą. Mokiniai vertino darbo pasaulio kaitos tendencijas ir jų galimą poveikį asmeninės karjeros įgyvendinimui.
Mokiniai užsiėmimo metu ugdė komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. 

Užsiėmimas: „Įvairiapusis Aš: mano asmeninės savybės ir gabumai”.

Jaunuoliai nagrinėjo, kokios savybės reikalingos įvairių profesijų atstovams bei koks yra ryšys tarp asmeninių ir svajonių profesijos atstovo savybių.
Užsiėmimo metu buvo siekiama, kad mokiniai atskleistų savo stipriąsias asmenines savybes, ugdytų lyderio bei iniciatyvumo kompetencijas bei tokiu būdu įgytų didesnį pasitikėjimą savimi.

Užsiėmimas: „Mano karjeros interesai“.

Užsiėmimo metu gimnazistai įvardino savo interesus ir pomėgius bei ieškojo jų pritaikymo  juos dominančiose profesijose. Grupėse nagrinėjo bendrus interesus, lemiančius karjeros pasirinkimą.
Taip pat sužinojo apie šešias mokslo studijų kryptis, kurių pasirinkimą lemia individualūs interesai.

Užsiėmimas:  „Mano asmeninės ir darbo vertybės“.

Jaunuoliai apmąstė ir išsakė svarbiausias savo asmenines vertybes. Suvokė, jog vertybės yra svarbiausi principai, kuriais vadovaujamės gyvenime ir kurie lemia mūsų veiklą, pasirinkimus ir elgesį.
Mokiniai analizavo savo svajonių profesiją bei bandė išsiaiškinti, kaip vertybės susijusios su individualiais karjeros pasirinkimu.
Mokiniai atsiskleidė kaip jautrūs visuomenės atstovai, kuriems svarbiausios vertybės yra sveikata, šeima, draugai.

Užsiėmimas: „Mano socialiniai vaidmenys”.

Mokiniai susipažino, kaip jų atliekami socialiniai vaidmenys veikia asmeninio tobulėjimo ir karjeros plėtros procesus. Įvardino savanorystę, kaip svarbų socialinį vaidmenį karjeros kelyje.
Užduočių porose metu jaunuoliai stiprino tarpusavio ryšius ir pasitikėjimą,  tęsė vienas kito pažinimą ir bendradarbiavimą.
Užsiėmimo metu mokiniai ugdė bendravimo, atidaus klausymo, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.

11 KLASĖ

Užsiėmimas: „Karjeros sampratos kaita ir sėkmės kriterijai.“

Užsiėmimo metu gimnazistai grupėse aptarė sėkmingos karjeros, lyderio, vadovo sąveikas, pristatė sąveikų žemėlapį.  Sužinojo bei aptarė sėkmingos karjeros kriterijus.

    Profesinis veiklinimas

Tai yra praktika ar darbas pagal sutartį/susitarimą, kai mokinys 1-3 dienas tiesiogiai dalyvauja kokios nors organizacijos veikloje, stebi tam tikro specialisto, profesijos atstovo darbą, atlieka priskirtas praktines užduotis.

Profesinio veiklinimo privalumai mokiniams:

 • Gauna tiesioginę informaciją apie karjeros galimybes, darbo vietos specifiką.
 • Pažvelgia į pasirinktą veiklą „iš vidaus“.
 • Išsiaiškina tam tikros specialybės specifiką, reikalavimus, privalumus ir trūkumus.
 • Padeda suvokti savo perspektyvą ir planuoti karjerą.
 • Ugdo reikalingas karjeros kompetencijas bei įgyja profesinės patirties.
 • Kuria socialinį tinklą: užmezga kontaktus su įmonių , įstaigų vadovais bei specialistais.

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105