Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Inžinerija

 Inžinerija ir elektronika   Robotika   Renginiai 


Inžinerinio ugdymo programa

      Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai. Programa apibrėžia inžinerinio ugdymo turinį ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių inžinerinę kompetenciją, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su inžinerinėmis profesijomis ir inžinerine kūryba. 
    Inžinerinio ugdymo programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas bręsti kaip kūrybingai asmenybei, perimančiai teorinius realybės transformavimo pagrindus, gebančiai įgyti inžinerinę kompetenciją, taikančiai inžinerinę kūrybą postmodernaus pasaulio procesų pažinimui, kūrimui ir valdymui. 
    Programos tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai:

  • ugdyti inžinerinę kompetenciją, kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimus ir įgūdžius, įgyti techninių ir technologinių procesų valdymo pagrindus;
  • tyrinėjant ir analizuojant aplinką, pažinti gamtą ir kultūrą, suvokti pasaulio ekosistemiškumą ir vientisumą, ugdyti(s) mokslinę pasaulėvoką, suvokti visuomenės saviorganizacijos principus;
  • kurti modernią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką, leidžiančią ugdymo proceso dalyviams vykdyti inžinerines praktines veiklas, atlikti tyrimus laboratorijose, kaupti inžinerinio ugdymo patirtimi paremtas metodines ir mokomąsias priemones;
  • suteikti galimybę tarpdalykinei integracijai, padedant atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą;
  • siekti individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, ugdymo procesą vykdyti lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis;
  • ugdyti asmeninės vadybos, lyderystės, mokymosi visą gyvenimą, karjeros planavimo ir įgyvendinimo įgūdžius, verslumo pagrindus, inžinerinio verslo, ekonominio veiklos pagrįstumo, veikimo realaus gyvenimo situacijose gebėjimus.

Inžinerinis ugdymas Klaipėdos licėjuje

    Klaipėdos licėjus 2015 – 2016 m.m. pradėjo vykdyti inžinerijos techologijų ugdymo programą, kurioje daug dėmesio skiriama gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM) ugdymui mokykloje.

    Gamtos mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra labai teoretinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

    Klaipėdos licėjuje inžinerijos programa paremta mokymusi per praktiką bei gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų integracija.

    Moksleiviams suteikiama galimybė patiems išbandyti, pamatyti, kaip formulės, žinios atgyja medžiagose, parodant įvairiose pamokose išmoktų žinių sąsajas, pateikiant informaciją įvairiais ir mokiniams suprantamais būdais. Toks ugdymas  gali paskatinti mokinius mokytis ir ugdyti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje būtinus gebėjimus. 

   Klaipėdos licėjuje 6–8, I-II gimnazijos klasių mokiniams technologijos pamokos vyksta elektronikos, inžinerijos, robotikos pamokos.

 

STEAM mokyklų tinklo dalyvių susitikimas — dalijimasis gerąja praktika

       Š. m. gruodžio 2 d. Klaipėdos licėjaus komanda - informacinių technologijų mokytojas ekspertas Andrius Gumuliauskas, fizikos mokytojas metodininkas Marius Žadvydas, geografijos mokytoja metodininkė Jurgita Jonaitienė ir I g. kl..mokinys Jokūbas Dargis - kartu su partneriais (Alytaus Jotvingių gimnazija, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, Kauno šv. Pranciškaus gimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, KTU inžinerijos licėjus, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla) dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse „STEAM ugdymo gerosios praktikos“.

        Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti STEAM mokyklų tinklo dalyvius su tarptautiniame projekte MARCH išbandytomis gerosiomis praktikomis ir papasakoti apie SCIENTIX projekto siūlomus išteklius.  Mokytojai ir mokiniai aptarė praktikos pavyzdžius, diskutavo apie jų pritaikymo ir išbandymo galimybes STEAM ugdymo procese.

       Renginio dalyviai pristatė jų mokyklose naudojamus ugdymo metodus, jų veiksmingumą, mokyklų ateities planus. Daug dėmesio buvo skirta tiems metodams, kurie taikomi  grupinėje  veikloje, apsikeičiant vaidmenimis (mokinys – mokytojas, mokinys – konsultantas, mokinys – tyrinėtojas, mokytojas – ekspertas, mokytojas – padėjėjas, mokytojas – mokinys). Diskusijoje išaiškėjo, jog mokiniams labiausiai patinka mokymosi veiklos, kurios organizuojamos netradicinėse aplinkose.

     Socialiniai partneriai pristatė bendradarbiavimo galimybes, demonstravo išmaniąsias technologijas, ugdančias mokinių kūrybiškumą ir įtraukiančias į STEAM gilesnes veiklas.


                           Elektronikos-inžinerijos kūrybinių darbų paroda „Mes kuriame”

 

    Robotika


 Elektronika
 Apple kompiuterių klasė

  

 

Licėjaus gimnazistų išvyka į Klaipėdos mokslų ir technologijų parką

    Šiais mokslo metais spalio 21 d. Klaipėdos licėjaus III – IV gimnazinių klasių mokiniai kartu su biologijos mokytoja Ingrida Rimkiene ir informacinių technologijų mokytoju, STEM programos vadovu Andriumi Gumuliausku apsilankė Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto laboratorijose. Ten dirbantys mokslininkai supažindino mokinius  su savo veikla – pristatė šiuo metu atliekamus mokslinius tyrimus Klaipėdos mokslo ir technologijų parke.
    Biologijos laboratorijoje mokiniai susipažino su prietaisais, kurie reikalingi molekuliniams tyrimams, dirbo trinokuliariniu mikroskopu su skaitmenine vaizdo kamera, binokuliariniu stereomikroskopu.
    Genetikos laboratorijoje sužinojo, kad norint atlikti DNR tyrimus, reikia šių prietaisų: grandientinio DNR amplifikatoriaus, spektrofotometro, kameros DNR elektroforezei ir t.t. 
   Taip pat svečiuose mokiniai apžiūrėjo unikalią gamtinių eksponatų kolekciją, ypač juos sudomino informacija apie Lietuvos pajūrio paukščius.Klaipėdos licėjaus bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu mokiniams suteikė galimybę iš arčiau susipažinti su moksline veikla – atliekamais tyrimais, darbu laboratorijose, tyrimų prietaisais.

 

 Vakarų Lietuvos VEX robotų varžybos Klaipėdos licėjuje

2015 m. balandžio 27 d. Klaipėdos licėjuje vyko pirmosios Lietuvoje VEX robotų varžybos, kuriose dalyvavo 20 mokinių komandų iš Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Kretingos, Pagėgių ir kitų Vakarų Lietuvos miestų mokyklų.

 

 Konkursas „Mano pirmasis brėžinys“

 
 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105