Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)TB

2017-10-16 gautas oficialus patvirtinimas, kad Klaipėdos licėjus tampa tarptautinės IB diplomo programos mokykla-kandidate.

Pagal Tarptautinio bakalaureato organizacijos (IBO)  reikalavimus mokykloms skiriamas 2 metų kandidatavimo laikotarpiu, per kurį privaloma įgyvendinti IBO reikalavimus, susijusius su IB programoje dirbančių pedagogų profesiniu pasirengimu, mokymo(si) aplinka bei mokymo(si) priemonėmis.

Pasibaigus kandidatavimo laikotarpiui ir gavus IBO akreditaciją Klaipėdos licėjus nuo 2020 rugsėjo 1 dienos planuoja pradėti vykdyti tarptautinio bakalaureato diplomo programą.

Nuo 2018-2019 m. m. Klaipėdos licėjaus I klasės gimnazistams, pageidaujantiems  III-IV klasėse mokytis pagal IB programą, bus sudarytos galimybes  jau I ir II klasėse, per papildomus dalykų modulius anglų kalba pasiruošti sėkmingam tolimesniam mokymuisi IB diplomo programoje.


TARPTAUTINIO  BAKALAUREATO PROGRAMA


Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (IB) –  dviejų paskutiniųjų vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 11–12 (III–IV) klasės mokiniams. IB – aukštais akademiniais reikalavimais, subalansuotu ugdymo turiniu  bei patikimu vertinimu pasižyminti  programa,  padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.

Tarptautinio bakalaureato organizacija (IBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu IBO priklauso 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

TBO vadovaujasi šiais ugdymo principais, kurie:

 • pripažįstami pasaulyje, remiasi įvairių šalių ugdymo sistemomis;
 • garantuoja individualų mokymąsi, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
 • gilina dalykų suvokimą, užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus;
 • integruotas pažinimo teorijos kursas padeda suvokti pažinimo esmę;
 • plėtoja mokymosi įgūdžius, plėtoja individualaus ir grupinio darbo įgūdžius;
 • moko pasaulio suvokimą sieti su savosios kultūros pažinimu;
 • stiprina mokymosi motyvaciją, skatina siekti visapusiško išsilavinimo;
 • vadovaujasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

Visame pasaulyje pagal Tarptautinio bakalaureato programas dirbančių mokyklų  mokiniams padedama tapti:

 • Smalsiais tyrinėtojais (žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą).
 • Visapusiškai išprususiais (domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais,  nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį).
 • Mąstančiais (kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus).
 • Lengvai bendraujančiais (priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais).
 • Principingais (laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.
 • Atvirais pasauliui (vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja).
 • Rūpestingais (moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems).
 • Tobulėjančiais (moko įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus).
 • Visapusiškais (suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės,  fizinės ir emocinės darnos).
 • Savikritiškais (moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja)

Ugdymo programa

IB ugymo programa  yra sukurta ir nuolat atnaujinama  Tarptautinio bakalaureato organizacijos kartu bendradarbiaujant su mokyklomis, vyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Programą sudaro 6 dalykų grupės: 1) gimtoji kalba ir literatūra, 2) užsienio kalbos, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos ir taikomieji mokslai, 5) matematika, 6) pasirenkamieji dalykai.

Privaloma mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu, tris – standartiniu lygiu. Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus metus.

Taip pat  IB diplomo programoje  privaloma:  pažinimo teorija (Theory of Knowledge), išplėstinis rašinys (Extended Essay) ir kūryba, sportas, socialinis darbas (Creativity, Activity, Service).

 • Pažinimo teorija – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją).
 • Išplėstinis rašinys – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko
 • Kūryba, sportas, socialinis darbas. Šioms veikloms skiriama po 2–3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams. Ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę.

Ugdymo procesas

IB klasėse ugdymo procesas vyksta taip pat kaip ir Licėjaus klasėse, dirbančiose pagal nacionalinę programą. Mokslo metai skirstomi į pusmečius: vedami pusmečio, o mokslo metų pabaigoje – metiniai pažymiai. IB klasės mokiniai pirmųjų mokymosi metų pabaigoje laiko egzaminų sesiją, kurią sudaro visų šešių dalykų egzaminai. Užduotis šiems egzaminams rengia dalykų mokytojai.

Vertinimas

Atsižvelgiant į kiekvieno dalyko ypatumus, mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektinius bei eksperimentinius darbus per visus mokslo metus. Naudojama 7 balų vertinimo skalė.

Dėstomoji kalba

IB klasių dėstomoji kalba yra anglų kalba (išskyrus lietuvių kalbos pamokas). Mokomasi iš Jungtinėje Karalystėje leistų vadovėlių, skirtų IB mokykloms.
Lietuvių kalbos ir literatūros kursas dėstomas ir baigiamieji egzaminai laikomi pagal IBO parengtą programą.

Lietuvoje IB Diplomo programa vykdoma Vilniaus licėjuje, Kauno Jėzuitų gimnazijoje,
Šiaulių Didždvario gimnazijose.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105