Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Biomedicina

Klaipėdos licėjuje nuo I gimnazijos klasės plėtojama biomedicinos mokslų kryptis. Per biomedicinos  pamokas mokiniai biologijos teorijos žinias taiko praktiškai: tyrinėja žinduolių vidaus organus, atlieka DNR išskyrimo iš ląstelių eksperimentus, naudodamiesi atpažinimo vadovais tyrinėja ir atpažįsta vandens ekosistemos mikroskopinius organizmus. Mokiniams ypač įdomu patiems atlikti mažas operacijas ar naudojantis 3D „pasivaikščioti po organizmą“ ir giliau suvokti jo sandarą, mikroskopu tyrinėti ląsteles, gamintis mikropreparatus ar savarankiškai suplanuoti ir atlikti eksperimentą.

Mokiniams taikomos tokios mokymosi strategijos, kad ugdytųsi gebėjimai veikti naujose situacijose ir gyvenime, todėl mokiniai atlieka įvairias problemines užduotis, kelia hipotezes ir ieško sprendimų būdų, taip mokiniai įsivertina, kaip suprato biologinius procesus.

Mokiniai mokosi piešiant biologinius objektus ir pateikia platesnius objektų ar reiškinių paaiškinimus rašant esė. Mokiniai modeliuoja, tai yra kuria veikiančius modelius, pvz., žmogaus kraujotakos sistemos, kvėpavimo sistemos, šalinimo sistemos ar virškinimo sistemos modelius ir taip ugdomas mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas argumentuoti, ieškoti, atrinkti ir vertinti informaciją, gilinama dalykų integracija su fizika, chemija, matematika ir kitais dalykais.

Mokiniai naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, ieško ir skaito naujausius mokslinius straipsnius, ir patys paruošia mokslinius pranešimus pasirinkta tema, todėl pamokose organizuojama mokslinė konferencija, pvz., “Dirbtinių mikroorganų kūrimas“, „Žmogaus genomo tyrimai ir jų panaudojimas medicinoje“ ir t. t.

Nuotraukos : eksperimentai per biomedicinos pamokas, žmogaus organų sistemų modelių kūrimas.


 

Eksperimentinės chemijos metu atliekamais tyrimais siekiama pagyvinti mokymo(si) procesą, ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas.

Tiriamosios veiklos tikslas – puoselėti mokinių  ir mokytojų kūrybines galias, skatinti ugdymo proceso metodų įvairovę, siekti inovacijų, nukreipti mokinius mokslinei - tiriamajai bei kūrybinei veiklai, ieškoti raiškos įvairovės, ugdyti svarbius praktinius įgūdžius.

Eksperimentinės chemijos metu mokiniai skatinami:

• planuoti savo veiklą ir derinti ją su draugų, kolegų veikla;

• kryptingai siekti tikslo;

• kaupti ir atsirinkti informaciją, faktus, įvairią tyrimui reikalingą medžiagą;

• išmokyti loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas.

Modulio 9, 10 klasei metu gilinama ir papildoma pamokų metu nagrinėjama teorinė medžiaga, sprendžiamos struktūrinės užduotys, skaičiavimo uždaviniai, gilinamasi į sudėtingų uždavinių sprendimo metodiką. Atliekami praktiniai eksperimentai, kurie gilina turimas mokinių teorines žinias, parodo praktinį chemijos pritaikymą gyvenime. Praktinių eksperimentų metu mokiniai mokomi planuoti bandymus, sisteminti ir apibendrinti gautus rezultatus .

2018-03-06 Integruota gamtos mokslų pamoka

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105