Socialinė pedagogė (5–7 kl.)
Inga Navickaitė, 308 kab., el. p.: inga.n@klaipedoslicejus.lt, Kretingos g. 44
Socialinė pedagogė
 (8, I–II kl.) Kristina Sipavičienė, 109 kab., el.p.: kristina.s@klaipedoslicejus.lt, Kretingos  g. 44.

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas yra vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Kaip reglamentuojama socialinio pedagogo pareiginėje instrukcijoje (2001), socialinis pedagogas, siekdamas įveikti mokiniams kylančius sunkumus, kartu dirba su mokyklos administracijos darbuotojais, pedagogais, klasių auklėtojais, psichologais, logopedais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokyklos ir vietine bendruomene.

Svarbiausi mokykloje dirbančio socialinio pedagogo uždaviniai:

  1. nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu;
  2. rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje;
  3. sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene;
  4. rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška;
  5. ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus;
  6. ugdyti mokinių pozityvius lytiškumo, elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.

Svarbiausios socialinio pedagogo veiklos sritys: